Εργαστήριο Πληροφορικής

 

Σχετικά με το μάθημα της Πληροφορικής.


O σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και αναγνώρισης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία ?ε άλλα άτομα ή ως ?έλη μιας ομάδας. Επίσης, να έλθουν σε επαφή ?ε τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων.

Οι γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται ?ε βάση τρεις άξονες:image01

 • Γνώση και μεθοδολογία
 • Συνεργασία και επικοινωνία
 • Επιστήμη και Τεχνολογία στην καθημερινή ζωή.

Οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι να δώσει στους μαθητές όλα τα απαιτούμενα εφόδια ώστε:

 • Να εντρυφήσουν στις βασικές έννοιες και όρους των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δηλαδή των μέσων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, τη μετάδοση και λήψη κάθε πληροφορίας που μπορεί να παρουσιαστεί σε ψηφιακή μορφή.
 • Να προσεγγίσουν το σύνολο των βασικών απλών εννοιών που αφορούν τη γενική δομή των υπολογιστικών συστημάτων και τις διαχρονικές αρχές που τα διέπουν (αρχιτεκτονική υπολογιστών, διαφορετικότητα υπολογιστικών συστημάτων, πρόγραμμα, οργάνωση και διαχείριση αρχείων κλπ.).
 • Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες χειρισμού και κριτικής επεξεργασίας, καθώς και δεξιότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα, ασκούμενοι σε ένα σύστημα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουν.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά ?ε τη διαδικασία επίλυσης απλών προβλημάτων ?ε τη χρήση του υπολογιστή και να διαπιστώσουν και να αντιληφθούν ότι μια απλή μηχανή ελέγχεται και προγραμματίζεται από τον άνθρωπο.
 • Να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές πολυμέσων, να κατακτήσουν τις έννοιες της πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης, να περιηγηθούν στο Διαδίκτυο, να εκπαιδευτούν στη χρήση κατάλληλου λογισμικού ώστε να αξιοποιήσουν τον υπολογιστή, αρχικά, στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων τους αλλά και στις μετέπειτα δραστηριότητές τους.
 • Να ανακαλύψουν, να επιλέξουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν πληροφορίες για να τις αξιοποιήσουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες αλλά και στην καθημερινή τους ζωή γενικότερα.
 • Να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο της συνεργασίας ?ε άλλους, του σεβασμού της εργασίας τους και της διαφορετικότητάς τους.
 • Να γνωρίσουν και να κρίνουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές επιπτώσεις των ΤΠΕ σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

 image02

Άξονες Γνωστικού περιεχομένου

Α' Γυμνασίου

Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

 • Βασικές έννοιες Πληροφορικής.
 • Ιστορική διαδρομή της εξέλιξης των υπολογιστών.
 • Το υλικό του υπολογιστικού συστήματος.
 • Το λογισμικό του υπολογιστικού συστήματος.
 • Προστασία υλικού, λογισμικού και δεδομένων.
 • Εργονομία - Προφυλάξεις.

Επικοινωνώ ?ε τον υπολογιστή

 • Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας.
 • Το περιβάλλον παρουσίασης του Παγκόσμιου ιστού (web browser).

Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας

 • Έκφραση (γραφή ? ζωγραφική) ?ε τη βοήθεια του υπολογιστή.
 • Πληροφόρηση και επικοινωνία ?ε τη βοήθεια του Διαδικτύου (Internet).
 • Οργάνωση, συνεργασία, προγραμματισμός, συνεισφορά στους σκοπούς της ομάδας, ανάληψη ευθυνών.

Ο υπολογιστής στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή

 • Χρήσεις του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή (στο σχολείο, στο σπίτι, στις τράπεζες κ.λπ.).

 

Β' Γυμνασίου

Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

 • Μονάδες του υπολογιστή.
 • Οι υπολογιστές πολυμέσων (χαρακτηριστικά τους) και οι πολυμεσικές εφαρμογές.
 • Αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή.
 • Σύνδεση υπολογιστών - Δίκτυα και λειτουργική αξιοποίησή τους.

Επικοινωνώ ?ε τον υπολογιστή

 • Ανακάλυψη ?ε τη «βοήθεια» που παρέχει ο υπολογιστής.Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων.
 • Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας
 • Χρήση εργαλείων: Αριθμητικής επεξεργασίας και γραφικής παρουσίασης δεδομένων.
 • Εργαλείο παρουσιάσεων.
 • Πληροφόρηση και επικοινωνία ?ε τη βοήθεια του Διαδικτύου (Internet).

Ο υπολογιστής στο επάγγελμα

 • Αλλαγές και επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας της εισαγωγής και χρήσης των νέων τεχνολογιών.Διαφαινόμενες ανάγκες.

 

 Γ' Γυμνασίου


Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

 • Γλώσσες Προγραμματισμού.
 • Βασικά στάδια επίλυσης προβλήματος ?ε τη χρήση υπολογιστή.
 • Δημιουργία και εκτέλεση Προγράμματος.

Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας

 • Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής.

Ο υπολογιστής στην κοινωνία και στον πολιτισμό

 • Η επίδραση των ΤΠΕ στην επιστήμη, την τέχνη, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής κ.λπ

Εκτύπωση   Email