Εργαστήριο Πληροφορικής

Υποδομή Εμφανίσεις: 876

 

Σχετικά με το μάθημα της Πληροφορικής.


O σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και αναγνώρισης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία ?ε άλλα άτομα ή ως ?έλη μιας ομάδας. Επίσης, να έλθουν σε επαφή ?ε τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων.

Οι γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται ?ε βάση τρεις άξονες:image01

Οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι να δώσει στους μαθητές όλα τα απαιτούμενα εφόδια ώστε:

 image02

Άξονες Γνωστικού περιεχομένου

Α' Γυμνασίου

Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

Επικοινωνώ ?ε τον υπολογιστή

Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας

Ο υπολογιστής στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή

 

Β' Γυμνασίου

Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

Επικοινωνώ ?ε τον υπολογιστή

Ο υπολογιστής στο επάγγελμα

 

 Γ' Γυμνασίου


Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας

Ο υπολογιστής στην κοινωνία και στον πολιτισμό

Εκτύπωση