Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών

O κηδεμόνας δικαιούται και πρέπει να έχει λεπτομερή, υπεύθυνη, σαφή και διαρκή ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες απουσίες, τους λόγους και τις συνέπειες από τις απουσίες αυτές.

Για το σκοπό αυτό θεωρείται αναγκαίο οι γονείς να γνωρίζουν τα παρακάτω:

α) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσέρχεται ή να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το Σχολείο, για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή. O Υπεύθυνος Καθηγητής του τμήματος του μαθητή θα ενημερώσει τον κηδεμόνα όταν ο μαθητής συμπληρώσει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου. Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.

β) Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά, δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

γ) Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο κανονικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Σχολείου.

δ) Η φοίτηση του μαθητή είναι επαρκής κι έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις εξετάσεις του Μαΐου - Ιουνίου:

  • Όταν δεν έχει απουσίες
  • Όταν έχει μέχρι 64 αδικαιολόγητες απουσίες το χρόνο και μέχρι 50 δικαιολογημένες (σύνολο μέχρι 114)
  • Όταν έχει μέχρι 64 αδικαιολόγητες απουσίες το χρόνο και συνολικές απουσίες μέχρι 164 και μέσο όρο βαθμολογίας >= 14,5

ε) Όταν η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δεν εξάγεται προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα τον Ιούνιο. Οι μαθητές αυτοί παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση τον Σεπτέμβριο.

• Όταν έχει μέχρι 64 αδικαιολόγητες απουσίες το χρόνο και συνολικές απουσίες από 115 μέχρι 164 (ή από 165 μέχρι 214 με μέσο όρο βαθμολογίας >= 14,5.)

ζ) Όταν η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής οι μαθητές αυτοί επαναλαμβάνουν την τάξη.

  • Όταν έχει πάνω από 64 αδικαιολόγητες απουσίες το χρόνο ανεξάρτητα βαθμολογίας.
  • Όταν έχει μέχρι 64 αδικαιολόγητες απουσίες το χρόνο και συνολικές απουσίες πάνω από 164 (ή 214 με μέσο όρο βαθμολογίας >= 14,5).

Για λεπτομέρειες γύρω από το σύνολο των απουσιών των παιδιών σας θα ενημερώνεστε από τον καθηγητή υπεύθυνο του τμήματος.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α1   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Τ.
Α2   ΣΑΡΛΗ Κ.
Α3   ΝΟΜΙΚΟΣ Θ.
Α4   ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Α.
Α5   ΚΟΛΟΒΟΥ Α.
Β1   ΣΙΟΥΚΑ Λ.
Β2   ΚΑΤΣΑ Α.
Β3   ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Χ.   
Β4   ΒΑΧΛΙΩΤΗ Μ.
Γ1   ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ Α.
Γ2   ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ Χ
Γ3   ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑ Κ.
Γ4   ΚΑΜΠΥΛΗ Σ.
Γ5   ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ Β.