Ο φτωχός και τα γρόσια

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α΄ Γυμνασίου)