Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2021-22

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Σχέδιο δράσης – Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών πρακτικών διδασκαλίας για ενεργό και βιωματική μάθηση

Ανάπτυξη καλών πρακτικών συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας ή διαφορετικών ειδικοτήτων για το σχεδιασμό διαθεματικών δραστηριοτήτων σχετικών με το ΝΕΡΟ.
Ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών για κριτική σκέψη ώστε να επιλύουν προβλήματα και να μεταφέρουν τη γνώση του σχολείου σε καθημερινά ζητήματα.
Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Σχέδιο δράσης – Πρόληψη, ενημέρωση, αντιμετώπιση για ένα ανοικτό και ασφαλές σχολείο

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών του σχολείου αλλά και των γονέων και κηδεμόνων τους, πάνω σε ζητήματα σχετικά με τη σχολική ζωή και την εφηβεία.
Πρόληψη ενδεχόμενων προβληματικών συμπεριφορών και αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν μεταξύ μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Σχέδιο δράσης – Εντοπισμός και διερεύνηση των αιτίων που οδηγούν στη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών και προτάσεις αντιμετώπισής τους

Η δράση αυτή στοχεύει στην καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών-εκπαιδευτικών και στη βελτίωση της επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους μαθητές.
Ειδικοί στόχοι:
Εντοπισμός των αιτίων που προκαλούν προβλήματα στο σχολικό κλίμα.
Καταγραφή των καλών πρακτικών των εκπαιδευτικών, που βοηθούν στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους μαθητές.

Αναδιαμόρφωση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 2ου Γυμνάσιου Καισαριανής

Σκοπός του εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που θα υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, την εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Ειδικοί Στόχοι:

  • Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αρχών που θα είναι αποδεκτό από όλους και θα διέπει την καθημερινή λειτουργία του
  • σχολείου.
  • Να αναθεωρηθεί ο υπάρχων κανονισμός.
  • Να εμπλακούν μαθητές και γονείς στην εκπόνηση του κανονισμού και να δεσμευτούν στην τήρησή του.

Σχολείο και κοινότητα

Σχέδιο Δράσης – Ανάπτυξη δικτυακού τόπου – Ιστοσελίδα σχολείου

Ειδικοί Στόχοι:
Βελτίωση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση όλων των τάξεων στο Διαδίκτυο.
Ανάπτυξη της ιστοσελίδας ώστε να προβάλλεται το έργο του σχολείου να ενημερώνονται οι γονείς / μαθητές
Δημιουργίας ομάδας υποστήριξης – διαχείρισης ιστοσελίδας για την οργάνωση ψηφιακού υλικού και την ανάρτησή του.